Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LODO Artur Janas, z siedzibą w Toruniu przy ul. Bolesława Chrobrego 102, 87-100 Toruń, NIP: 8792217037, REGON: 340389799, adres e-mail: biuro@lodo.pl, numer telefonu: (56) 307-07-08 [zamiennie: LODO].

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Dodatkowo dysponują Państwo prawem wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane te będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora określonego poniżej przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy sprzedaży.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania danych jest ponadto art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową sprzedaży, udzielania informacji związanych ze sprzedażą towarów, ich dostępnością oraz ceną, nadto w celu składania zamówień i przekazywania ich do realizacji, a także dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Firmy przewozowe, Producenci urządzeń, Firmy pośredniczące w realizacji zamówienia oraz specjalistyczne programy do obsługi zamówień.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
2) na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Copyright 2015 LODO. Wszelkie prawa zastrzeżone

Czas generowania: 0.049 sek

Projekt: www.8k.com.pl

Wykonanie: www.kotnis.pl